Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων Ιδιωτών/Οικογένειας

Individual Risk Management Architect:

  • Εντοπισμός όλων των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο ενός ιδιώτη – πολίτη, τη δυνατότητά του να εργάζεται.

  • Ποσοτικοποίηση με μαθηματική μέτρηση του κάθε κινδύνου, ώστε να υπάρχει η αντικειμενική γνώση για το ποιος είναι ο πιο σημαντικός κίνδυνος και ποιος ο λιγότερο σημαντικός.

  • Υπολογισμός των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης που δικαιούται ο ιδιώτης καιη οικογένειά του με ακρίβεια και σε όλα τα επίπεδα, βάσει του ύψους και των ετών εισφορών του, ώστε να χρησιμοποιούνται και να εκμεταλλεύονται ορθώς οι δικαιούμενες κρατικές παροχές ασφάλισης.
Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων Επιχείρησης