Ζητήστε Προσφορά 210 63 93 193

Λεξικό Ασφαλιστικών Όρων

Χρήσιμοι Ορισμοί σχετικά με το alfa money liability

Απαίτηση

Ορίζεται οποιαδήποτε (i) έγγραφη απαίτηση ή (ii) διεκδίκηση ενώπιον των δικαστηρίων , για την αποκατάσταση των “Ζημιών”

Απαλλαγή

Ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και το οποίο αφαιρείται από το “Ασφάλισμα”.

Ασφάλισμα

Ορίζεται η παροχή στην οποία υποχρεούται ο “Ασφαλιστής” , όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση). Ασφαλισμένος Ορίζεται ο “Λήπτης της Ασφάλισης” , καθώς και οι “Υπάλληλοί” του , για τις υποθέσεις που χειρίζονται για λογαριασμό και με τις οδηγίες του “Λήπτη της Ασφάλισης”. Ασφαλιστής Ορίζεται η ασφαλιστική εταιρεία……..

Περίοδος Ασφάλισης

Ορίζεται η χρονική περίοδος που προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης

Ασφαλιστικό Ποσό

Ορίζεται το χρηματικό ποσό , που ορίζεται στον πίνακα ασφάλισης και μέχρι του οποίου κατ’ ανώτατο όριο , συμφωνείται με την ασφαλιστική σύμβαση, να ευθύνεται ο “Ασφαλιστής” για όλη τη διάρκεια της “Περιόδου Ασφάλισης”.

Ασφάλιστρο

Ορίζεται το συνολικό ετήσιο “Ασφάλιστρο” που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης , συμπεριλαμβανομένου του ασφαλίστρου που μπορεί να προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του παρόντος.

Έξοδα Απόκρουσης

Ορίζονται οι εύλογες αμοιβές και τα έξοδα , που γίνονται από ή για λογαριασμό του “Ασφαλισμένου” στο πλαίσιο της “Έρευνας” , απόκρουσης , ρύθμισης ,διευθέτησης ή δικαστικής επιδίωξης οποιασδήποτε “Απαίτησης” καθώς και οι εύλογες αμοιβές και έξοδα που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες υπεράσπισης του “Ασφαλισμένου” σε περίπτωσης άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον του. Στα “Έξοδα Απόκρουσης” δεν συμπεριλαμβάνονται μη αναγκαία έξοδα του Ασφαλισμένου , η αξία του χρόνου του Ασφαλισμένου βάσει χρονοχρέωσης , καθώς και οποιαδήποτε έξοδα για τα οποία δεν συναίνεσε ο “Ασφαλιστής”.

Έγγραφα

Ορίζονται όλα τα έγγραφα οιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων των αρχείων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιημένων δεδομένων , αλλά δεν συμπεριλαμβάνει οιοδήποτε νόμισμα, αξιόγραφα ή αρχεία αυτών.

Εμπορικά Μυστικά

Ορίζονται πληροφορία η οποία ενέχει ανεξάρτητη οικονομική αξία , υπάρχουσα ή εν δυνάμει , από το γεγονός ότι δεν είναι κοινώς γνωστή και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί άμεσα με συνήθη μέσα από άλλα πρόσωπα, τα οποία μπορεί να αποκομίσουν περιουσιακό όφελος από την αποκάλυψη ή τη χρήση του

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Ζημία

Ορίζεται οποιοδήποτε ποσό , για το οποίο , ο Ασφαλισμένος θα υπέχει υποχρέωση να καταβάλει σε “Τρίτο Πρόσωπο” , δυνάμει δικαστικών αποφάσεων εις βάρος του “Ασφαλισμένου” , ή επί τη βάσει εξώδικης συμφωνίας , την διαπραγμάτευση της οποίας θα αναλαμβάνει ο “Ασφαλιστής” με τη συγκατάθεση του “Λήπτη της Ασφάλισης”. “Ζημία” δεν θα ορίζεται και η παρούσα ασφάλιση δεν θα καλύπτει α) τυχόν φόρους τους οποίους το “Τρίτο Πρόσωπο” είχε εξαρχής την υποχρέωση καταβολής, β) αξιώσεις μη αποτιμητές σε χρήμα , όπως για παράδειγμα εκείνες που συνδέονται με ποινικές ευθύνες, γ) πρόστιμα και ποινές που επιβάλλονται στον “Ασφαλισμένο” ,δ) έξοδα και δαπάνες που συνδέονται με την ικανοποίηση αξιώσεων μη αποτιμητών σε χρήμα, ε)αποζημίωση ή έξοδα πλέον των προβλεπομένων από τον “Ασφαλισμένο” ή στ) κινδύνους, εναντίον των οποίων δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη.

Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης

Ορίζεται η ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης Κάλυψης Λήπτης της Ασφάλισης Ορίζεται ο συμβαλλόμενος με τον “Ασφαλιστή” για την κατάρτιση της ασφαλιστικής συμβάσεως ο οποίος ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

Περιουσιακή Ζημία

Ορίζεται η “Ζημία” , η απώλεια ή η καταστροφή απτών περιουσιακών στοιχείων ή η απώλεια της χρήσης τους.

Πράξη ή Παράλειψη

Ορίζεται οποιαδήποτε πραγματική ή επικαλούμενη πράξη , σφάλμα , παραπλανητικός ισχυρισμός , παράλειψη ή παράβαση του καθήκοντος , “Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, “Δυσφήμηση” που απορρέει από τον Κώδικα Δεοντολογίας , κατά την παροχή “Επαγγελματικών Υπηρεσιών”.

Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ορίζεται η , χωρίς πρόθεση , εκμετάλλευση πνευματικού δικαιώματος τρίτου προσώπου χωρίς την συναίνεσή του , εκτός από ευρεσιτεχνίες και “Εμπορικά Μυστικά”.

Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης

Ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας τεσσάρων (x) ετών από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως στον “Ασφαλιστή” κάθε καλυπτόμενη από το Ασφαλιστήριο “Απαίτηση” που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του “Ασφαλισμένου” για “Πράξη ή Παράλειψη” που έλαβε χώρα μετά την “Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης” και πριν από τη λήξη της “Περιόδου Ασφάλισης”. Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω “Απαίτησης” θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ασφαλιστήριο. H “Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης” δεν θα ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής του “Ασφαλίστρου” από τον “Λήπτη της Ασφάλισης” ή / και καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου εκ μέρους του “Ασφαλιστή” λόγω μη καταβολής του “Ασφαλίστρου” από τον “Λήπτη της Ασφάλισης” ή κάποιας άλλης παραβίασης των όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον “Ασφαλισμένο”. Η “Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης” δεν θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριο ή οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν αντικατασταθεί.

Σωματική Βλάβη

Ορίζεται τραυματισμός , ασθένεια ή θάνατος , και –εάν συνδέεται αιτιωδώς με τα προηγούμενα- νευρικός κλονισμός , κατάθλιψη , άγχος ή πνευματική διαταραχή.

Τρίτο Πρόσωπο

Ορίζεται ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο , εκτός από τον “Ασφαλισμένο” και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει οικονομικό συμφέρον ή εκτελεστικό ρόλο στη λειτουργία του “Λήπτη της Ασφάλισης”.

Υπάλληλος

Ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο , το οποίο ρητώς συνδέεται ή συνδέθηκε , ως “Υπάλληλος” , στο πλαίσιο συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας με τον “Λήπτη της Ασφάλισης”.

Με λίγα λόγια… η alfa money ξεχωρίζει για την:

Εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου

Εχεμύθεια, διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα στην διαχείριση της ζημίας

Παροχή κορυφαίας συμβουλευτικής στη διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων

Εκτεταμένη εμπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστικών υπηρεσιών